Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
The world of chemistry : essentials
Tác giả: Melvin D Joesten, Mary E Castellion, James L Wood
Xuất bản: Belmont CA: Thomson BrooksCole, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Mathematics : its power and utility
Tác giả: Karl J Smith
Xuất bản: Australia United States: Thomson BrooksCole, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Differential equations
Tác giả: Paul Blanchard, Robert L Devaney, Glen R Hall
Xuất bản: Australia: Thomson BrooksCole, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Calculus : early transcendentals
Tác giả: James Stewart
Xuất bản: Belmont CA: Thomson BrooksCole, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Statistics with stata
Tác giả: Lawrence C Hamilton
Xuất bản: Canada: Thomson brooksCole, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  519.50285
 
Organic chemistry
Tác giả: John McMurry
Xuất bản: Belmont CA: Thomson BrooksCole, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Earth science and the environment
Tác giả: Graham R Thompson, Jonathan Turk
Xuất bản: Belmont CA: Thomson BrooksCole, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  550
 
Calculus : early transcendentals
Tác giả: James Stewart
Xuất bản: Belmont CA: Thomson BrooksCole, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Mathematical statistics with applications
Tác giả: Dennis D Wackerly, William Mendenhall, Richard L Scheaffer
Xuất bản: : Thomson BrooksCole, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Introduction to general, organic, and biochemistry
Tác giả: Frederick A Bettelheim
Xuất bản: Belmont CA: Thomson BrooksCole, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục