Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
The world of chemistry : essentials
Tác giả: Melvin D Joesten, Mary E Castellion, James L Wood
Xuất bản: Belmont CA: Thomson BrooksCole, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Mathematics : its power and utility
Tác giả: Karl J Smith
Xuất bản: Australia United States: Thomson BrooksCole, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Differential equations
Tác giả: Paul Blanchard, Robert L Devaney, Glen R Hall
Xuất bản: Australia: Thomson BrooksCole, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Calculus : early transcendentals
Tác giả: James Stewart
Xuất bản: Belmont CA: Thomson BrooksCole, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Becoming a helper
Tác giả: Marianne schneider Corey, Gerald Corey
Xuất bản: USA: Thomson BrooksCole, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  361.32
 
Statistics with stata
Tác giả: Lawrence C Hamilton
Xuất bản: Canada: Thomson brooksCole, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  519.50285
 
Exercises helping skills : A manual to accompany the skilled helper
Tác giả: Gerard Egan, Richard F McGourty
Xuất bản: USA: Thomson Brookscole, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  158
 
Organic chemistry
Tác giả: John McMurry
Xuất bản: Belmont CA: Thomson BrooksCole, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Earth science and the environment
Tác giả: Graham R Thompson, Jonathan Turk
Xuất bản: Belmont CA: Thomson BrooksCole, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  550
 
Calculus : early transcendentals
Tác giả: James Stewart
Xuất bản: Belmont CA: Thomson BrooksCole, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục