Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Journal of ICT
Tác giả:
Xuất bản: : UUM Press, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
UUM Journal of Legal Studies
Tác giả:
Xuất bản: : UUM Press, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Malaysian Management Journal
Tác giả:
Xuất bản: : UUM Press, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Malaysian Journal of Learning and Instruction
Tác giả:
Xuất bản: : UUM Press, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal of Management Studies
Tác giả:
Xuất bản: : UUM Press, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Business Management and Accounting
Tác giả:
Xuất bản: : UUM PRESS, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of International Studies
Tác giả:
Xuất bản: : UUM Press, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục