Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 50 kết quả
Gadjah Mada Journal of Psychology
Tác giả:
Xuất bản: : Faculty of Psychology Universitas Gadjah Mada, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Gadjah Mada International Journal of Business
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Gadjah Mada Journal of Professional Psychology
Tác giả:
Xuất bản: : Faculty of Psychology Universitas Gadjah Mada, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Agro Ekonomi
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
IJEIS (Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems)
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Filsafat
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems)
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Kajian Seni
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục