Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 50 kết quả
Journal of the Civil Engineering Forum
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Leadership in Organizations
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Pariwisata Terapan
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Indonesian Journal of Pharmacy
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Mimbar Hukum
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Agritech
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Geospatial Information Science and Engineering
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Kawistara
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 

Truy cập nhanh danh mục