Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 68 kết quả
Journal of Information Technology Management
Tác giả:
Xuất bản: : University of Tehran, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
STED Journal
Tác giả:
Xuất bản: : University of Bussiness Engineering and Management, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Applied Food Technology
Tác giả:
Xuất bản: : Diponegoro University Faculty of Animal and Agricultural Sciences Department of Food Technology, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Engineering & Processing Management
Tác giả:
Xuất bản: : University of East Sarajevo Faculty of Technology, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Process Management and New Technologies
Tác giả:
Xuất bản: : Faculty of Applied Management Economics and Finance MEF Belgrade University Business Academy in Novi Sad, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal of Industrial Engineering and Production Research
Tác giả:
Xuất bản: : Iran University of Science Technology, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Nowoczesne Systemy Zarządzania
Tác giả:
Xuất bản: : Military University of Technology Warsaw, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Waste Technology
Tác giả:
Xuất bản: : Diponegoro University, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Operations Research and Decisions
Tác giả:
Xuất bản: : Wrocław University of Science and Technology, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica
Tác giả:
Xuất bản: : West Pomeranian University of Technology, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 

Truy cập nhanh danh mục