Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 45 kết quả
The stories of John Cheever [electronic resource]
Tác giả: John Cheever
Xuất bản: New York: Vintage Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
Empire falls [electronic resource]
Tác giả: Richard Russo
Xuất bản: New York: Vintage Books, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Independence day [online resource]
Tác giả: Richard Ford
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
What we talk about when we talk about love
Tác giả: Raymond Carver
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Dance dance dance : a novel
Tác giả: Haruki Murakami, Alfred Birnbaum
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  895.635
 
The collected poems of Wallace Stevens
Tác giả: Wallace Stevens
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1990 c1954
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.52
 
The white castle : a novel
Tác giả: Orhan PamukOrhan Pamuk
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  894.3533
 
Memoirs of a geisha : a novel
Tác giả: Arthur Golden
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The long goodbye
Tác giả: Raymond Chandler
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Beloved: a novel
Tác giả: Robert A Heinlein, Robert A Heinlein cm
Xuất bản: : Vintage Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục