Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 563 kết quả
Computer viruses for dummies
Tác giả: Peter H Gregory
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Buying a computer for dummies
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: : Wiley Pub, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Buying a computer for dummies(r)
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: : Wiley Pub, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Buying a computer for dummies
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Buying a computer for dummies
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Buying a computer for dummies
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, c2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.160297
 
Windows forensics [electronic resource] : the field guide for conducting corporate computer investigations
Tác giả: Chad Steel
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  363.25968
 
EnCase computer forensics : the official EnCE : EnCase certified examiner study guide
Tác giả: Steve Bunting
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
EnCase computer forensics [electronic resource] : the official EnCE : EnCase certified examiner study guide, second edition
Tác giả: Steve Bunting
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
iMac for dummies [electronic resource]
Tác giả: Mark L Chambers
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục