Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Ullmann's modeling and simulation
Tác giả:
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.3
 
Micro instrumentation : for high throughput experimentation and process intensification - a tool for PAT
Tác giả: Ray W Chrisman, Melvin V Koch, Kurt M Vandenbussche
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.281
 
Nanotechnology
Tác giả: Günter Schmid
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH John Wiley distributor, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Handbook of pulp
Tác giả: Herbert Sixta
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH John Wiley distributor, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  676.1
 
Green chemistry and catalysis
Tác giả: Roger A Sheldon, Isabel Arends, Ulf Hanefeld
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2995
 
Modeling of process intensification
Tác giả: Frerich Keil
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.15118
 
Rules of thumb in engineering practice
Tác giả: Donald R Woods
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.004
 
Mathematical tools for physicists
Tác giả: George L Trigg
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH John Wiley distributor, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Atoms, radiation, and radiation protection
Tác giả: J E Turner
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.722
 
Physical properties of crystals : an introduction
Tác giả: Siegfried Haussühl
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  548.8
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục