Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 618 kết quả
E-Political Socialization, the Press and Politics
Tác giả:
Xuất bản: Frankfurt am Main: Peter Lang International Academic Publishers, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  306.2
 
E-Political Socialization, the Press and Politics : The Media and Government in the USA, Europe and China
Tác giả: Christ'l De Landtsheer, Christ'l De Landtsheer, Henk Dekker, Henk Dekker, Russell F Farnen, Russell F Farnen, Daniel B German, Daniel B German, Hongna Miao, Hongna Miao, Yingfa Song, Yingfa Song, Heinz Sünker, Heinz Sünker
Xuất bản: Frankfurt am Main: Peter Lang International Academic Publishers, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Race and America's Immigrant Press : How the Slovaks were Taught to Think Like White People
Tác giả: Robert M Zecker
Xuất bản: London UK: Bloomsbury Academic, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  071.30899187
 
Alternative and Mainstream Media The converging spectrum
Tác giả: Linda Jean Kenix
Xuất bản: London: Bloomsbury Academic, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Government Communication Cases and Challenges
Tác giả: Karen Sanders, Maria Jose Canel, Maria Jose Canel, Karen Sanders
Xuất bản: London: Bloomsbury Academic, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Vacuum ultraviolet spectroscopy [electronic resource]
Tác giả: James A R Samson, D L Ederer
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535.845
 
Ultrafast physical processes in semiconductors [electronic resource]
Tác giả: Kong Thon Tsen
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.622
 
HIV-1 : molecular biology and pathogenesis
Tác giả: Kuan-Teh Jeang
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.979206
 
The limits of dream : a scientific exploration of the mind/brain interface
Tác giả: James F Pagel
Xuất bản: Oxford Burlington MA: Academic Press, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  154.63
 
The prefrontal cortex
Tác giả: Joaquin M Fuster
Xuất bản: Amsterdam Boston: Academic Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.825
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục