Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.6999993 giây)
Smarandache Rings
Thông tin xuất bản: : American Research Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 512.4
ISBN: 1931233640
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21192 Định dạng: PDF
Computer Analysis of Number Sequences
Tác giả: Henry Ibstedt,
Thông tin xuất bản: : American Research Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 518.6
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21198 Định dạng: PDF
Smarandache Near-Rings
Thông tin xuất bản: : American Research Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 512.4
ISBN: 1931233667
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21210 Định dạng: PDF
Bialgebraic Structures and Smarandache Bialgebraic Structures
Thông tin xuất bản: : American Research Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 512.7
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21221 Định dạng: PDF
Smarandache Loops
Thông tin xuất bản: : American Research Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 512.2
ISBN: 1931233632
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21232 Định dạng: PDF
Geometric theorems, diophantine equations, and arithmetic functions
Tác giả: Sandor J,
Thông tin xuất bản: Rehoboth : American Research Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 516
ISBN: 1931233519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25722 Định dạng: PDF
Linear Algebra and Smarandache Linear Algebra
Thông tin xuất bản: Usa : American Research Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 512.5
ISBN: 1931233756
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 61894 Định dạng: PDF
Groupoids and Smarandache Groupoids
Thông tin xuất bản: : American Research Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 512.2
ISBN: 1931233616
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 62788 Định dạng: PDF
Smarandache Fuzzy Algebra
Thông tin xuất bản: : American Research Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 1931233748
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 62789 Định dạng: PDF
Smarandache Semigroups
Thông tin xuất bản: : American Research Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 1931233594
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 62790 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục