Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 39 kết quả (0.6500012 giây)
SAP Project Management Pitfalls [electronic resource] : How to Avoid the Most Common Pitfalls of an SAP Solution
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2016
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 9781484213896
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Practical LPIC-1 Linux Certification Study Guide[electronic resource]
Tác giả: Clinton David,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2016
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781484223581
Bộ sưu tập: Tham khảo
Get Fit with Apple Watch [electronic resource] : Using the Apple Watch for Health and Fitness
Tác giả: Taylor Allen G,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2015
Ký hiệu phân loại: 570.285
ISBN: 9781484212813
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Beginning Robotics Programming in Java with LEGO Mindstorms[electronic resource]
Tác giả: Lu Wei,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2016
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781484220054
Bộ sưu tập: Tham khảo
Learn Raspberry Pi Programming with Python elektronisk ressurs
Tác giả: Donat Wolfram,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 94615 Định dạng: PDF
Pro iOS and Android Apps for Business elektronisk ressurs : with jQuery Mobile, Node.js, and MongoDB
Tác giả: Zammetti Frank,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2013
Ký hiệu phân loại: 005.265
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 95202 Định dạng: PDF
Android Recipes elektronisk ressurs : A Problem-Solution Approach
Tác giả: Smith Dave,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 9781430263234
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 95203 Định dạng: PDF
Physics for JavaScript Games, Animation, and Simulations elektronisk ressurs : With HTML5 Canvas
Tác giả: Ramtal Dev,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2014
Ký hiệu phân loại: 530.0285
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 97737 Định dạng: PDF
Troubleshooting Oracle Performance elektronisk ressurs
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 97884 Định dạng: PDF
Expert Oracle Database Architecture [electronic resource] : Third Edition
Tác giả: Kyte Thomas,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 9781430262985
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 103766 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục