Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1314 kết quả
Crafting digital media : Audacity, Blender, Drupal, GIMP, Scribus, and other open source tools
Tác giả: Daniel James
Xuất bản: New York: Apress, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.3
 
Social networking spaces [electronic resource] : from Facebook to Twitter and everything in between
Tác giả: Todd Kelsey, Alexandra Constantin
Xuất bản: New York: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.754
 
Pro ODP .NET for Oracle Database 11g [electronic resource]
Tác giả: Edmund Zehoo
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7575
 
Pro Data Backup and Recovery [electronic resource]
Tác giả: Steven Nelson
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.86
 
Beginning ASP.NET 4 in VB 2010 [electronic resource]
Tác giả: Matthew MacDonald
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Beginning Android Games [electronic resource]
Tác giả: Mario Zechner
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.268
 
Taking your iPod Touch to the max, second edition [electronic resource]
Tác giả: Michael Grothaus, Erica Sadun, Erica Sadun
Xuất bản: New York: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.5
 
Android for work [electronic resource] : productivity for professionals
Tác giả: Marziah Karch, Massimo Nardone
Xuất bản: New York: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.268
 
Pro C# 2010 and the .NET 4 platform, fifth edition [electronic resource]
Tác giả: Andrew W Troelsen, And Olsen
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Beginning C# Object-Oriented Programming [electronic resource]
Tác giả: Dan Clark
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục