Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.3749512 giây)
SAP Project Management Pitfalls [electronic resource] : How to Avoid the Most Common Pitfalls of an SAP Solution
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2016
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 9781484213896
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Practical LPIC-1 Linux Certification Study Guide[electronic resource]
Tác giả: Clinton David,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2016
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781484223581
Bộ sưu tập: Tham khảo
Get Fit with Apple Watch [electronic resource] : Using the Apple Watch for Health and Fitness
Tác giả: Taylor Allen G,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2015
Ký hiệu phân loại: 570.285
ISBN: 9781484212813
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Beginning Robotics Programming in Java with LEGO Mindstorms[electronic resource]
Tác giả: Lu Wei,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2016
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781484220054
Bộ sưu tập: Tham khảo
Learn Raspberry Pi Programming with Python elektronisk ressurs
Tác giả: Donat Wolfram,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 94615 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục