Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 1561 kết quả (0.710047 giây)
Intelligent control systems using soft computing methodologies
Tác giả: Zilouchian Ali,
Thông tin xuất bản: : CRC Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 629.890285
ISBN: 0849318750
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12855 Định dạng: PDF
Geographies of girlhood
Thông tin xuất bản: : CRC Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 363.25
ISBN: 0849312272
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 13185 Định dạng: PDF
The resource handbook of electronics
Tác giả: C Whitaker Jerry,
Thông tin xuất bản: : CRC Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN: 0849383536
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 13186 Định dạng: PDF
Autonomic computing : concepts, infrastructure, and applications
Tác giả: Parashar Manish,
Thông tin xuất bản: New York : CRC Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 1420009354
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15607 Định dạng: PDF
Forensic interpretation of glass evidence
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 616.1
ISBN: 084930069X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16439 Định dạng: PDF
Smart antennas
Tác giả: Godara Lal Chand,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.38
ISBN: 084931206X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16440 Định dạng: PDF
The avionics handbook
Tác giả: Spitzer Cary R,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 629.135
ISBN: 084938348X
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 16450 Định dạng: PDF
Crop circles : signs of contact
Tác giả: Andrews Colin,
Thông tin xuất bản: USA : CRC Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 001.9
ISBN: 156414674X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16465 Định dạng: PDF
Current methods in forensic gunshot residue analysis
Tác giả: Schwoeble AJ,
Thông tin xuất bản: USA : CRC Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 363.2562
ISBN: 0849300290
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 16555 Định dạng: PDF
The mechatronics handbook
Tác giả: Bishop Robert H,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 621
ISBN: 0849300665
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 16556 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục