Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2588 kết quả
Java frameworks and components : accelerate your Web application development
Tác giả: Michael Nash
Xuất bản: Cambridge: Cambridge, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
Advanced English for translation
Tác giả: Dennis Chamberlin, Gillian White
Xuất bản: Cambridge: Cambridge, 1987
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.2
 
English Phonetics and Phonology : A Practical Course
Tác giả: Peter Roach
Xuất bản: Cambridge: Cambridge, 1992
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.1
 
Listening 3
Tác giả: Joanne Collie, Stephen slater
Xuất bản: Cambridge: Cambridge, 1993
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Semantics A Coursebook
Tác giả: James R Hurford, Brendan Heasley
Xuất bản: Cambridge: Cambridge, 1983
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  420.0143
 
Ship Or Sheep? : An Intermediate Pronunciation Course
Tác giả: Ann Baker
Xuất bản: Cambridge: Cambridge, 1991
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.1
 
Business services orchestration
Tác giả: Waqar Sadiq
Xuất bản: kd: Cambridge, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.4038
 
An introduction to support vector machines
Tác giả: Nello Cristianini, John Shawe-Taylor
Xuất bản: : Cambridge, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.31
 
The art of electronics
Tác giả: Paul Horowitz, Winfield Hill
Xuất bản: : Cambridge, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Rippling meta-level guidance for mathematical reasoning
Tác giả: Andrew Ireland
Xuất bản: : Cambridge, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.333
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục