Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 49 kết quả (0.4219259 giây)
Chinese and Japanese Music-Dramas
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 782.1
ISBN: 9780472038022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chinese and Japanese Music-Dramas
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 782.10951
ISBN: 9780472901371
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chinese Paintings in Chinese Publications, 1956-1968 : An Annotated Bibliography and Index to the Paintings
Ký hiệu phân loại: 759.951
ISBN: 9780472127894
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
An Annotated Bibliography of Chinese Painting Catalogues and Related Texts
Tác giả: Lovell Hincheung,
Ký hiệu phân loại: 016.759951
ISBN: 9780472038404
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Two Twelfth-Century Texts on Chinese Painting
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 759.951
ISBN: 9780472038138
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
An Index to Reproductions of Paintings by Twentieth-Century Chinese Artists
Ký hiệu phân loại: 759.951
ISBN: 9780472038084
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Appropriation and Representation : Feng Menglong and the Chinese Vernacular Story
Tác giả: Yang Shuhui,
Ký hiệu phân loại: 895.1
ISBN: 9780472038107
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Appropriation and Representation Feng Menglong and the Chinese Vernacular Story
Tác giả: Yang Shuhui,
Ký hiệu phân loại: 895.134609
ISBN: 0892641258 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Pearl from the Dragon's Mouth : Evocation of Scene and Feeling in Chinese Poetry
Ký hiệu phân loại: 895.1
ISBN: 9780472038008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Labor and the Chinese Revolution : Class Strategies and Contradictions of Chinese Communism, 1928-1948
Tác giả: Thomas S Bernard,
Ký hiệu phân loại: 335.430951
ISBN: 9780472038411
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục