Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 58 kết quả
Nancy Pelosi : politician
Tác giả: Hal Marcovitz
Xuất bản: New York: Chelsea House Publishers, c2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  328.73092 B
 
Dorothea Lange
Tác giả: Kerry Acker
Xuất bản: Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Virginia Woolf
Tác giả: Cliff Mills
Xuất bản: Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Sarah Bernhardt
Tác giả: Elizabeth Silverthorne
Xuất bản: Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792
 
Agnes de Mille
Tác giả: Judy L Hasday
Xuất bản: Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.8
 
Nina Simone
Tác giả: Kerry Acker
Xuất bản: Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.42164
 
Plant development
Tác giả: William G Hopkins
Xuất bản: New York: Chelsea House Publishers, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
Lake and sea monsters
Tác giả: Linda S Godfrey, Rosemary Guiley
Xuất bản: New York: Chelsea House Publishers, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.944
 
Jean-Paul Sartre
Tác giả: Harold Bloom
Xuất bản: Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  848
 
Michelangelo [electronic resource] : painter, sculptor, and architect
Tác giả: Tim McNeese
Xuất bản: Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục