Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 30 kết quả (0.6999516 giây)
Benjamin's Library : Modernity, Nation, and the Baroque
Tác giả: Newman Jane O,
Thông tin xuất bản: Ithaca NY : Cornell University Library , 2011
Ký hiệu phân loại: 838.91209
ISBN: 9780801460883
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Benjamin's Library Modernity, Nation, and the Baroque
Tác giả: Newman Jane O,
Thông tin xuất bản: Ithaca NY : Cornell University Library , 2011
Ký hiệu phân loại: 838.91209
ISBN: 0801476593 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Inconceivable Effects : Ethics through Twentieth-Century German Literature, Thought, and Film
Thông tin xuất bản: Ithaca NY : Cornell University Library , 2013
Ký hiệu phân loại: 830.9
ISBN: 9780801467387
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Formative Fictions : Nationalism, Cosmopolitanism, and the Bildungsroman
Tác giả: Boes Tobias,
Thông tin xuất bản: Ithaca NY : Cornell University Library , 2012
Ký hiệu phân loại: 809.3
ISBN: 9780801451775
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Total Work of Art in European Modernism
Tác giả: Roberts David,
Thông tin xuất bản: Ithaca NY : Cornell University Library , 2011
Ký hiệu phân loại: 111.85
ISBN: 9780801450235
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Topography of Modernity : Karl Philipp Moritz and the Space of Autonomy
Tác giả: Schreiber Elliott,
Thông tin xuất bản: Ithaca NY : Cornell University Library , 2012
Ký hiệu phân loại: 833.6
ISBN: 9780801451782
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Legal Tender : Love and Legitimacy in the East German Cultural Imagination
Thông tin xuất bản: Ithaca NY : Cornell University Library , 2010
Ký hiệu phân loại: 843.0850909
ISBN: 9780801460067
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
On the Ruins of Babel : Architectural Metaphor in German Thought
Tác giả: Purdy Daniel L,
Thông tin xuất bản: Ithaca NY : Cornell University Library , 2011
Ký hiệu phân loại: 720.1
ISBN: 9780801460050
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Novel Translations : The European Novel and the German Book, 1680-1730
Tác giả: Wiggin Bethany,
Thông tin xuất bản: Ithaca NY : Cornell University Library , 2011
Ký hiệu phân loại: 833.509
ISBN: 9780801460074
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Berlin Coquette : Prostitution and the New German Woman, 1890-1933
Ký hiệu phân loại: 306.74094309
ISBN: 9780801452673
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục