Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 384 kết quả
HTI+ home technology integration in depth
Tác giả: Quentin Wells
Xuất bản: USA: Thomson Course Technology, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.6
 
Web 2.0 security [electronic resource] : defending Ajax, RIA, and SOA
Tác giả: Shreeraj Shah
Xuất bản: Boston: Course Technology, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Get Fit with Technology : How to Lose Weight Using Your PC
Tác giả: Jordan Gold
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.0661325
 
Master math [electronic resource] : business and personal finance math
Tác giả: Mary Hansen
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.01513
 
David Busch's Nikon D3100 [electronic resource] : guide to digital SLR photography
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.3
 
David Busch's Canon EOS Rebel T3/1100D [electronic resource] : guide to digital SLR photography
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
Video game optimization [electronic resource]
Tác giả: Ben Garney, Eric Preisz
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Principles of internet marketing : new tools and methods for Web developers
Tác giả: Jason I Miletsky
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
Microsoft Word 2010 : introductory
Tác giả: Gary B Shelly, Misty Vermaat
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
Beginning C++ through game programming, third edition [electronic resource]
Tác giả: Mike DawsonMike Dawson
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục