Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.5200509 giây)
Commitment and Beyond : Reflections on/of the Political in Arabic Literature since the 1940s
Tác giả: Albers Yvonne,
Ký hiệu phân loại: 892.709
ISBN: 9783954900404
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Decoding DA'ISH : An Analysis of Poetic Exemplars and Discursive Strategies of Domination in the Jihadist Milieu
Tác giả: Gatt Kurstin,
Thông tin xuất bản: : Dr Ludwig Reichert Verlag Wiesbaden , 2020
Ký hiệu phân loại: 410
ISBN: 9783954904723
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Oscillating Bodies : Understanding Tunisian Society through its Novels (1956-2011)
Tác giả: Pardey Charlotte,
Thông tin xuất bản: : Dr Ludwig Reichert Verlag Wiesbaden , 2022
Ký hiệu phân loại: 490
ISBN: 9783752005028
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục