Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 41 kết quả
Frontier markets for dummies (a Wiley brand)
Tác giả: Gavin Graham, Al Emid
Xuất bản: Hoboken NJ: For Dummies, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.673091724
 
Microbiology for dummies
Tác giả: Jennifer C Stearns, Julie Kaiser, Michael G Surette
Xuất bản: Hoboken: For Dummies a Wiley brand, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Java for dummies
Tác giả: Barry A Burd
Xuất bản: Hoboken NJ: For Dummies a Wiley Brand, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
MATLAB for dummies
Tác giả: Jim Sizemore, John Mueller
Xuất bản: Hoboken New Jersy: For Dummies a Wiley brand, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518.0285
 
Biostatistics for dummies
Tác giả: John C Pezzullo
Xuất bản: Hoboken NJ: For Dummies a Wiley Brand, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.15195
 
JavaFX for dummies
Tác giả: Doug Lowe
Xuất bản: Hoboken NJ: For Dummies a Wiley brand, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Android tablets for dummies
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: Hoboken NJ: For Dummies a Wiley Brand, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1675
 
Autocad 2014 for dummies
Tác giả: Bill Fane, David Byrnes
Xuất bản: Hoboken NJ: For Dummies a Wiley Brand, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (epub)
ddc:  005.36
 
Beating sugar addiction for dummies
Tác giả: Dan DeFigio
Xuất bản: Hoboken NJ: For Dummies a Wiley brand, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.28332
 
Investment banking for dummies
Tác giả: Matt Krantz, Robert R Johnson
Xuất bản: Hoboken New Jersey: For Dummies a Wiley brand, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.66
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục