Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 822 kết quả (0.0400214 giây)
Diễn đàn quốc tế về giáo dục Việt Nam "Đổi mới giáo dục Đại học và hội nhập quốc tế"
Tác giả: Hội đồng Quốc gia Giáo dục Việt Nam
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 378.597
 
Giáo dục đại học ở Việt Nam
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 378.597
 
Giáo dục phòng chống sự lạm dụng ma tuý
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 362.29
 
Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực
Tác giả: Viện nghiên cứu phát triển giáo dục
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 370
 
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống
Tác giả: Tô Văn Nam
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 003
 
Giáo trình nhập môn tin học : Sách dùng cho các trường đào tạo nghề trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Tô Văn Nam
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 004
 
Giáo trình cơ sở dữ liệu : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Tô Văn Nam
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 005.74
 
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống
Tác giả: Tô Văn Nam
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 003.000
 
Những gương mặt giáo dục Việt Nam
Tác giả: 
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 370.9597
 
Việt Nam đất nước con người
Tác giả: 
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc: 915.97
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục