Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.2343816 giây)
L'approche qualité perçue
Thông tin xuất bản: SaintGermain : Groupe Eyrolles , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.4013
ISBN: 2708134930
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93174 Định dạng: PDF
Créer un point de vente : petits, moyens, grands commerces--
Thông tin xuất bản: SaintGermain : Groupe Eyrolles , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.87
ISBN: 9782212543773
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93400 Định dạng: PDF
Le changement sans stress : dépasser les résistances et la pression
Tác giả: Lugan JeanPaul,
Thông tin xuất bản: SaintGermain : Groupe Eyrolles , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.402
ISBN: 9782212545852
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93402 Định dạng: PDF
Le plan marketing à l'usage du manager
Tác giả: Villemus Philippe,
Thông tin xuất bản: SaintGermain : Groupe Eyrolles , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 9782212542455
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97048 Định dạng: PDF
Trouver ses clients
Tác giả: Carton Francine,
Thông tin xuất bản: : Groupe Eyrolles , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN: 9782212538717
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97194 Định dạng: PDF
Manager avec les ERP : architecture orientée services (SOA)
Tác giả: Lequeux JeanLouis,
Thông tin xuất bản: SaintGermain : Groupe Eyrolles , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.4038011
ISBN: 9782212540949
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97464 Định dạng: PDF
De l'ingénierie d'affaires au management de projet
Thông tin xuất bản: SaintGermain : Groupe Eyrolles , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 9782212538021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97469 Định dạng: PDF
Déployer et exploiter Lean Six Sigma
Tác giả: Volck Nicolas,
Thông tin xuất bản: SaintGermain : Groupe Eyrolles , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.4013
ISBN: 9782212543346
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 99245 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục