Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 42 kết quả
Basic clinical radiobiology
Tác giả: Michael Joiner, Albert van der Kogel
Xuất bản: London: Hodder Arnold, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.842
 
Clinical biochemistry & metabolic medicine
Tác giả: Martin Crook
Xuất bản: London: Hodder Arnold, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.3
 
The essentials of human rights
Tác giả: Rhona K M Smith, Christien van den Anker
Xuất bản: London: Hodder Arnold, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  323
 
Simpson's forensic medicine [elektronisk ressurs]
Tác giả: John Manlove, Jason Payne-James, Richard Jones, Keith Simpson, Steven B Karch
Xuất bản: London: Hodder Arnold, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.1
 
Drug calculations for nurses : a step-by-step approach
Tác giả: Robert Lapham, Heather Agar
Xuất bản: London: Hodder Arnold, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.14
 
Psychology : the science of mind and behaviour
Tác giả: Richard D Gross
Xuất bản: London: Hodder Arnold, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
The history of English : a student's guide
Tác giả: Ishtla Singh
Xuất bản: London: Hodder Arnold, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  420.9
 
A textbook of clinical pharmacology and therapeutics
Tác giả: James RitterJames Ritter
Xuất bản: London: Hodder Arnold, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1
 
OCSEs for medical and surgical finals [Elektronisk resurs]
Tác giả: Shabana A Bora, Deborah Gill, Theresa G H Heah, Shivangi Thakore
Xuất bản: London: Hodder Arnold, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0076
 
Obstetrics and gynaecology : an evidence-based text for MRCOG
Tác giả: Philip Baker, David Luesley
Xuất bản: London: Hodder Arnold, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục