Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 278 kết quả (0.0299604 giây)
Fitness illustrated
Tác giả: Brian J Sharkey
Champaign Ill: Human Kinetics, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 613.7
 
Developing agility and quickness
Tác giả: 
Champaign IL: Human Kinetics, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc: 613.71
 
Developing endurance
Tác giả: 
Champaign IL: Human Kinetics, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc: 613.7
 
Fitness professional's handbook
Tác giả: Edward T Howley
Champaign IL: Human Kinetics, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (epub)
ddc: 613.7
 
The max muscle plan
Tác giả: Brad Schoenfeld
Champaign IL: Human Kinetics, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc: 613.7
 
Bodyweight strength training anatomy
Tác giả: Bret Contreras
Champaign IL: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc: 613.7
 
Plyometrics elektronisk ressurs
Tác giả: Donald A Chu
Champaign IL: Human Kinetics, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 613.71
 
Stronger legs & lower body
Tác giả: Tim Bishop
Champaign IL: Human Kinetics, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 613.71
 
Powerlifting
Tác giả: Dan Austin
Champaign IL: Human Kinetics, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 796.41
 
Body trainer for men [electronic resource]
Tác giả: Ray Klerck
Champaign Illinois: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 613.71081
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục