Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 91 kết quả
Introduction to modeling and simulation of technical and physical systems with Modelica
Tác giả: Peter A Fritzson
Xuất bản: Wiley: IEEE Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  003.3
 
Quantum mechanics for electrical engineers
Tác giả: Dennis Michael Sullivan
Xuất bản: Hoboken NJ Wiley: IEEE Press, c2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.120246213
 
Wiley electrical and electronics engineering dictionary
Tác giả: Steven M Kaplan
Xuất bản: Piscataway New Jersey: IEEE Press, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.303
 
International virtual teams : engineering global success
Tác giả: Pam Estes Brewer
Xuất bản: Hoboken New Jersey: IEEE IEEE Press Wiley, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.1
 
Engineering information security : the application of systems engineering concepts to achieve information assurance
Tác giả: Stuart Jacobs
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley IEEE Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Introduction to electrical power systems
Tác giả: M E El-Hawary, M E El-Hawary
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Press Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Software process dynamics
Tác giả: Raymond J Madachy
Xuất bản: Hoboken NJ Piscataway NJ: Wiley IEEE Press, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
CMOS electronics : how it works, how it fails
Tác giả: Jaume Segura, Charles F Hawkins
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Press Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38152
 
Practical RF system design
Tác giả: William F Egan
Xuất bản: Piscataway NJ New York: IEEE Press Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38412
 
Reflectarray Antennas
Tác giả: John Huang, Encinar José A
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Press Wiley Interscience, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3824
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục