Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 25 kết quả (0.6800027 giây)
Web and information security
Tác giả: M Ferrari Bhavani,
Thông tin xuất bản: : IRM Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1591405904
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13285 Định dạng: PDF
Semantic-based visual information retrieval
Tác giả: Zhang YuJin,
Thông tin xuất bản: Hershey : IRM Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.367
ISBN: 159904370X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 15481 Định dạng: PDF
Modern software review : techniques and technologies
Tác giả: Wong Yu Kuen,
Thông tin xuất bản: UK : IRM Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 1599040158
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16679 Định dạng: PDF
Visual perception of music notation : on-line and off-line recognition
Tác giả: George Susan Ella,
Thông tin xuất bản: Hershey : IRM Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 780.1
ISBN: 1931777950
ID: 16683 Định dạng: PDF
Managing multimedia semantics
Tác giả: Srinivasan Uma,
Thông tin xuất bản: Hershey : IRM Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 1591405432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17172 Định dạng: PDF
Mobile and wireless systems beyond 3G : managing new business opportunities
Tác giả: Pagani Margherita,
Thông tin xuất bản: Hershey : IRM Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 384.5
ISBN: 1591405459
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17173 Định dạng: PDF
Video data management and information retrieval
Tác giả: Deb Sagarmay,
Thông tin xuất bản: Hershey : IRM Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 006
ISBN: 1591405718
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17174 Định dạng: PDF
Project management for modern information systems
Tác giả: Brandon Dan,
Thông tin xuất bản: Hershey : IRM Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.68
ISBN: 1591406943
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17176 Định dạng: PDF
Advances in image and video segmentation
Tác giả: Zhang YuJin,
Thông tin xuất bản: Hershey : IRM Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.3
ISBN: 1591407559
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17177 Định dạng: PDF
Web and information security
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : IRM Press , c2006
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1591405882 (hardcover)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

Truy cập nhanh danh mục