Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 22 kết quả (0.4600024 giây)
Combined analysis
Tác giả: Chateigner Daniel,
Thông tin xuất bản: London UK Hoboken NJ : ISTE Wiley , 2010
Ký hiệu phân loại: 548.83
ISBN: 1848211988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Memory allocation problems in embedded systems : optimization methods
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London Hoboken NJ : ISTE Wiley , 2013
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 1848214286 (hardback)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Physical chemistry of solid-gas interfaces : concepts and methodology for gas sensor development
Tác giả: Lalauze Rene,
Thông tin xuất bản: London Hoboken NJ : ISTE Wiley , c200
Ký hiệu phân loại: 681.2
ISBN: 1848210418
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Transverse disciplines in metrology : proceedings of the 13th International Metrology Congress, 2007, Lille, France
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London Hoboken NJ : ISTE Wiley , 2009
Ký hiệu phân loại: 620.0044
ISBN: 1848210485
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Mathematics for engineers
Tác giả: Fiche Georges,
Thông tin xuất bản: London Hoboken NJ : ISTE Wiley , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.38201
ISBN: 9781848210554
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 79626 Định dạng: PDF
Wireless and mobile network security : security basics, security in on-the-shelf and emerging technologies
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London Hoboken NJ : ISTE Wiley , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1848211171
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 80753 Định dạng: PDF
Safety of computer architectures
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London UK Hoboken NJ : ISTE Wiley , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 121586 Định dạng: PDF
Reinforced concrete beams, columns and frames : Mechanics and design
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London UK Hoboken NJ USA : ISTE Wiley , 2013
Ký hiệu phân loại: 624.18342
ISBN: 9781848214828
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 123376 Định dạng: PDF
Reinforced concrete beams, columns and frames : section and slender member analysis
Thông tin xuất bản: London Hoboken NJ : ISTE Wiley , 2013
Ký hiệu phân loại: 624.1834
ISBN: 9781848215696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 123405 Định dạng: PDF
The semantic sphere 1 : computation, cognition and information economy
Tác giả: Lévy Pierre,
Thông tin xuất bản: London Hoboken NJ : ISTE Wiley , 2011
Ký hiệu phân loại: 025.0427
ISBN: 1118601424
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 137363 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục