Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.0156291 giây)
Encyclopedia of human computer interaction
Tác giả: 
Hershey PA: Idea Group Reference, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004
 
Encyclopedia of knowledge management
Tác giả: 
Hershey PA: Idea Group Reference, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.4
 
Encyclopedia of digital government
Tác giả: 
Hershey PA: Idea Group Reference, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 352.3
 
Encyclopedia of information science and technology
Tác giả: 
: Idea Group Reference, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.03
 
Encyclopedia of e-commerce, e-government, and mobile commerce
Tác giả: 
Hershey PA: Idea Group Reference, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 381.14203
 
Web semantics and ontology
Tác giả: David Taniar
: Idea Group Reference, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 025.04
 
Enterprise information systems assurance and system security
Tác giả: Merrill Warkentin
: Idea Group Reference, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.8
 
Encyclopedia of multimedia technology and networking
Tác giả: 
Hershey PA: Idea Group Reference, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006
 
Encyclopedia of e-commerce, e-government, and mobile commerce
Tác giả: 
Hershey PA: Idea Group Reference, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 381/.14203
 
Handbook of research in mobile business : technical, methodological and social perspectives
Tác giả: 
Hershey PA: Idea Group Reference, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 658/.05
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục