Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 103 kết quả (0.019994 giây)
Interacting on the Internet
Tác giả: 
USA: IRWIN, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 004.678
 
Marketing
Tác giả: Tác giả tập thể
USA: IRWIN, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.8
 
Mangement Information Systems : A Managerial end User Perspective
Tác giả: James A O'Brien
USA: IRWIN, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.4
 
Production and operations management : manufacturing services
Tác giả: Richard B.Chase
USA: IRWIN, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.5
 
Effective Access 7.0
Tác giả: Fritz J. Erickson
USA: IRWIN, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 005.7565
 
Computers and Information Processing
Tác giả: O'Brien
USA: IRWIN, 1986
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 004
 
Essentials of corporate finance
Tác giả: A Ross Stephen
McGrawHill: IRWIN, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.15
 
Microsoft Excel 2000
Tác giả: Sarah Hutchinson Clifford
: IRWIN, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 005.369
 
Organizational behavior
Tác giả: Robert Kreitner
: IRWIN, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.3
 
Production/operations management
Tác giả: William J Stevenson
Chicago IL: Irwin, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục