Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 146 kết quả
The Wiley handbook on the cognitive neuroscience of learning
Tác giả: Robert C Honey, Robin A Murphy
Xuất bản: Oxford: John Wiley Sons Ltd, 2016
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  153.15
 
Smashing Wordpress themes : making Wordpress beautiful
Tác giả: Thord Daniel Hedengren
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley Sons Ltd, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
Maximize your brainpower : 1000 new ways to boost your mental fitness
Tác giả: Philip J Carter, Kenneth A Russell
Xuất bản: West Sussex England New York: John Wiley Sons Ltd, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.93
 
Simply digital photography
Tác giả: Ro Sheppard
Xuất bản: USA: John Wiley and Sons Ltd, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
The Mobile Radio Propagation Channel (Second Edition) [electronic resource]
Tác giả: J D Parsons
Xuất bản: Chichester: John Wiley Sons Ltd, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3845
 
British Sign Language For Dummies
Tác giả: City Lit
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons Ltd, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  419
 
Principles of electrochemistr
Tác giả: Jiři� Koryta, Kava, Dvořá
Xuất bản: Chichester New York: John Wiley Sons Ltd, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
Network convergence : services, applications, transport, and operations support
Tác giả: Hu Hanrahan
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons Ltd, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Smashing Photoshop CS5 [electronic resource] : 100 professional techniques
Tác giả: Sue Jenkins
Xuất bản: Chichester UK: John Wiley Sons Ltd, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
Buying a property in Spain for dummies elektronisk ressurs
Tác giả: Colin Barrow
Xuất bản: Chichester: John Wiley Sons Ltd, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  643.120973
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục