Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.4062482 giây)
Finite Element Simulation of Residual Stresses from Welding and High Frequency Hammer Peening
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2022
Ký hiệu phân loại:
ISBN: KSP/1000125591
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Finite Element Simulation of Residual Stresses from Welding and High Frequency Hammer Peening
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2022
Ký hiệu phân loại:
ISBN: KSP/1000125591
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục