Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 233 kết quả
A grammar of Yakkha
Tác giả: Diana Schackow
Xuất bản: Berlin: Language Science Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  495.49
 
The Talking Heads experiment: Origins of words and meanings
Tác giả: Luc Steels
Xuất bản: Berlin Germany: Language Science Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  401
 
Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen
Tác giả: Roland Schäfer
Xuất bản: Berlin Germany: Language Science Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  435
 
A grammar of Palula
Tác giả: Henrik Liljegren
Xuất bản: Berlin: Language Science Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  491.499
 
A typology of marked-S languages
Tác giả: Corinna Handschuh
Xuất bản: Berlin: Language Science Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  400
 
The evolution of case grammar
Tác giả: Remi van Trijp
Xuất bản: Berlin Germany: Language Science Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  400
 
The Alor-Pantar languages: History and typology
Tác giả: Marian Klamer
Xuất bản: Berlin Germany: Language Science Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  499.12
 
The evolution of grounded spatial language
Tác giả: Michael Spranger
Xuất bản: : Language Science Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  402,85
 
Adjective attribution
Tác giả: Michael Rießler
Xuất bản: Berlin: Language Science Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  415
 
Thoughts on grammaticalization
Tác giả: Christian Lehmann
Xuất bản: Berlin Germany: Language Science Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  415
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục