Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
Social justice and communication scholarship
Tác giả: Omar Swartz
Xuất bản: Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.372
 
Media psychology
Tác giả: David Giles
Xuất bản: Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.23
 
The handbook of attitudes
Tác giả: Albarracin Blair T
Xuất bản: : Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  808.042071
 
Teaching and learning vocabulary : bringing research to practice
Tác giả: Elfrieda H Hiebert, Michael L Kamil
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.61
 
Analyzing Rater Agreement : Manifest Variable Methods
Tác giả: Eun Young Mun
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.535
 
Foundations for Research : Methods of Inquiry in Education and the Social Sciences
Tác giả: DeMarrais Kathleen Bennett, Lapan Stephen D
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.72
 
Computers and Writing : The Cyborg Era
Tác giả: James A Inman
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.0420285
 
Teaching Psychology : A Step By Step Guide
Tác giả: Sandra Goss Lucas
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.71
 
Mathematics content for elementary teachers
Tác giả: Douglas K Brumbaugh
Xuất bản: USA: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327.
 
Mixed Media : Moral Distinctions in Advertising, Public Relations, and Journalism
Tác giả: Thomas Bivins
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  175
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục