Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
How the South joined the gambling nation : the politics of state policy innovation
Tác giả: Michael Nelson, John Lyman Mason
Xuất bản: Baton Rouge: Louisiana State University Press, c2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.42
 
The glass house : new poems
Tác giả: Daniel Mark Epstein
Xuất bản: Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811
 
One body [electronic resource] : poems
Tác giả: Margaret Gibson
Xuất bản: Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811
 
The seven deadly sins [electronic resource] : and other poems
Tác giả: David R Slavitt
Xuất bản: Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811
 
The guide signs : book one and book two [electronic resource]
Tác giả: Jay Wright
Xuất bản: Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811
 
Abraham Lincoln and treason in the Civil War : the trials of John Merryman
Tác giả: Jonathan W White
Xuất bản: Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.7
 
The battlefield and beyond [electronic resource] : essays on the American Civil War
Tác giả: Clayton E Jewett
Xuất bản: Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.7
 
John Washington's Civil War [electronic resource] : a slave narrative
Tác giả: John Washington, Crandall A Shifflett
Xuất bản: Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.7
 
Stations west : a novel [electronic resource]
Tác giả: Allison Amend
Xuất bản: Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Writing beyond prophecy : Emerson, Hawthorne, and Melville after the American Renaissance
Tác giả: Martin Kevorkian
Xuất bản: Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  814.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục