Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 93 kết quả
Geomicrobiology
Tác giả: Henry Lutz Ehrlich
Xuất bản: New York: M Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Thin-layer chromatography
Tác giả: Bernard Fried, Joseph Sherma
Xuất bản: New York: M Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Handbook of dietary fiber
Tác giả: Sungsoo Cho, Mark L Dreher
Xuất bản: New York: M Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  612.3
 
Biomaterials in orthopedics
Tác giả: Michael J Yaszemski
Xuất bản: New York: M Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610
 
Handbook of detergents : Part C Analysis
Tác giả: Rudiger Spilker, Heinrich Waldhoff, Uri Zoller
Xuất bản: New York: M Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  668
 
Guide to the successful thesis and dissertation : a handbook for students and faculty
Tác giả: James E Mauch, Namgi Park
Xuất bản: New York: M Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  808
 
Polymorphism in pharmaceutical solids
Tác giả: H G Brittain
Xuất bản: New York: M Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Introduction to medical immunology
Tác giả: Gabriel Virella
Xuất bản: New York: M Dekker, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
Physical principles of food preservation
Tác giả: Marcus Karel, Owen R Fennema, Daryl B Lund
Xuất bản: New York: M Dekker, 1975
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Alternative sweeteners
Tác giả: Lyn O'Brien Nabors
Xuất bản: New York: M Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục