Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 352 kết quả (0.4531733 giây)
Customizing the microsoft .net framework common language runtime
Tác giả: Pratschner Steven,
Thông tin xuất bản: Redmond WA : Microsoft Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 0735619883
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8806 Định dạng: CHM
Web services architecture and its specifications : essentials for understanding ws
Thông tin xuất bản: Redmond WA : Microsoft Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN: 0735621624
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8807 Định dạng: CHM
Building XML web services for the Microsoft .NET platform
Tác giả: Short Scott,
Thông tin xuất bản: Redmond Wash : Microsoft Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0735614067
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9689 Định dạng: CHM
Microsoft ADO.NET : core reference
Tác giả: Sceppa David,
Thông tin xuất bản: Redmond Wash : Microsoft Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 0735614237
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9690 Định dạng: CHM
MCAD/MCSD self-paced training kit : developing Windows-based applications with Microsoft Visual Basic .NET and Microsoft Visual C# .NET, Exams 70-306 and 70-316
Tác giả: Microsoft,
Thông tin xuất bản: Redmond Wash : Microsoft Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 0735615330
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9691 Định dạng: CHM
Performance testing Microsoft .NET Web applications
Thông tin xuất bản: Redmond Wash : Microsoft Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 0735615381
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9692 Định dạng: CHM
Introducing Microsoft Windows Server 2003
Tác giả: Honeycutt Jerry,
Thông tin xuất bản: Redmond Wash : Microsoft Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.4476
ISBN: 0735615705
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9693 Định dạng: CHM
Building Tablet PC applications
Tác giả: Jarrett Rob,
Thông tin xuất bản: Redmond Wash : Microsoft Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.265
ISBN: 0735617236
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9695 Định dạng: CHM
Microsoft.NET Compact Framework : core reference
Tác giả: Wigley Andy,
Thông tin xuất bản: Redmond Wash : Microsoft Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN: 0735617252
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9696 Định dạng: CHM
Microsoft Visual C# .NET
Tác giả: Williams Mickey,
Thông tin xuất bản: Redmond Wash : Microsoft Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 0735612900
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9952 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục