Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Microsoft SharePoint 2010 plain & simple : learn the simplest ways to get things done with Microsoft SharePoint 2010
Tác giả: Johnathan Lightfoot, Chris Beckett
Xuất bản: Redmond Wash Farnham: Microsoft OReilly distributor, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Introducing Windows 8 [electronic resource] : an overview for IT professionals
Tác giả: Jerry Honeycutt
Xuất bản: Redmond Wash Farnham: Microsoft OReilly distributor, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Microsoft PowerPoint 2013
Tác giả: Joyce Cox, Joan Lambert
Xuất bản: Redmond Wash Farnham: Microsoft OReilly distributor, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.58
 
Microsoft SQL Server 2012 T-SQL fundamentals
Tác giả: Itzik Ben-Gan
Xuất bản: Sebastopol Calif Farnham: Microsoft OReilly distributor, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
Microsoft Project 2010 inside out [electronic resource]
Tác giả: Teresa S Stover, Bonnie Biafore, Andreea Marinescu
Xuất bản: Redmond Wash Farnham: Microsoft OReilly distributor, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Troubleshooting Windows® 7 inside out : the ultimate, in-depth troubleshooting reference
Tác giả: Mike Halsey
Xuất bản: Redmond Wash Sebastopol: Microsoft OReilly distributor, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Working with Microsoft Office 365 : running your small business in the cloud
Tác giả: Brett Hill
Xuất bản: Redmond Wash Farnham: Microsoft OReilly distributor, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
Microsoft Expression Web 4 step by step
Tác giả: Chris Leeds
Xuất bản: Redmond Wash Sebastopol CA: Microsoft OReilly distributor, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
Microsoft SharePoint 2010 developer reference
Tác giả: Paolo Pialorsi
Xuất bản: Redmond Wash Farnham: Microsoft OReilly distributor, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Microsoft Word 2013 : step by step
Tác giả: Joan Lambert, Joyce Cox
Xuất bản: Redmond Wash Farnham: Microsoft OReilly distributor, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
1

Truy cập nhanh danh mục