Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 161 kết quả (0.0156629 giây)
The effects of hypergravity and microgravity on biomedical experiments [electronic resource]
Tác giả: Thais Russomano
San Rafael Calif 1537 Fourth St San Rafael CA 94901 USA: Morgan Claypool Publishers, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 612.014412
 
Reduction of a ship's magnetic field signatures [electronic resource]
Tác giả: John J Holmes
San Rafael Calif 1537 Fourth Street San Rafael CA 94901 USA: Morgan Claypool Publishers, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 358.45
 
Online multiplayer games [electronic resource]
Tác giả: William Sims Bainbridge
San Rafael Calif 1537 Fourth Street San Rafael CA 94901 USA: Morgan Claypool Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 794.8
 
Spatial data management
Tác giả: Nikos Mamoulis
San Rafael Calif: Morgan Claypool Publishers, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 910.285
 
Database replication
Tác giả: Bettina Kemme
San Rafael Calif: Morgan Claypool Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.7565
 
Relational and XML data exchange
Tác giả: 
San Rafael Calif: Morgan Claypool Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.0546
 
XML retrieval [electronic resource]
Tác giả: Mounia Lalmas
San Rafael Calif 1537 Fourth Street San Rafael CA 94901 USA: Morgan Claypool Publishers, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.72
 
Intelligent autonomous robotics [electronic resource] : a robot soccer case study
Tác giả: Peter Stone
San Rafael Calif: Morgan Claypool Publishers, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.892
 
Digital control in power electronics
Tác giả: Simone Buso
San Rafael Calif: Morgan Claypool Publishers, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.317
 
Intelligent autonomous robotics : a robot soccer case study
Tác giả: Peter Stone
San Rafael Calif: Morgan Claypool Publishers, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.892
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục