Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 137 kết quả
Joe Celko's SQL Programming Style (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems)
Tác giả: Joe Celko
Xuất bản: : Morgan Kaufmann, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Wireless communications and networking
Tác giả: Vijay Kumar Garg
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan Kaufmann, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3821
 
System architecture with XML
Tác giả: Berthold Daum, Udo Merten
Xuất bản: San Francisco Calif: Morgan Kaufmann, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
ASIC and FPGA verification [electronic resource] : a guide to component modeling
Tác giả: Richard Munden
Xuất bản: San Francisco Calif: Morgan Kaufmann, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.395
 
Reconfigurable computing [electronic resource] : the theory and practice of FPGA-based computation
Tác giả: Andre� DeHon, Scott Hauck
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan Kaufmann, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.39
 
Data architecture : from zen to reality
Tác giả: Charles Tupper
Xuất bản: Burlington MA: Morgan Kaufmann, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
TCP/IP clearly explained
Tác giả: Peter Loshin
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan Kaufmann, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.62
 
Joe Celko's SQL for smarties : advanced SQL programming, fourth edition [electronic resource]
Tác giả: Joe Celko
Xuất bản: Burlington Mass: Morgan Kaufmann, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Data mining : practical machine learning tools and techniques / Ian H. Witten, Eibe Frank, Mark A. Hall
Tác giả: I H Witten, Eibe Frank, Mark A Hall
Xuất bản: Burlington MA: Morgan Kaufmann, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
SQL clearly explained
Tác giả: Jan L Harrington
Xuất bản: Burlington MA: Morgan Kaufmann, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục