Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Teaching English as a Second or Foreign Language
Tác giả: Marianne Celce-Murcia, Marianne Celce-Murcia, Lois McIntosh
Xuất bản: Boston: National Geographic Learning, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.0071
 
Listening & Notetaking Skills ith Audioscript. Level 2
Tác giả: Phyllis L Lim, William R Smalzer
Xuất bản: Boston: National Geographic Learning, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Great Writing 1 : Great Sentences for Great Paragraphs
Tác giả: Keith S Folse, April Muchmore-Vokoun, Elena Vestri Solomon
Xuất bản: Boston: National Geographic Learning, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.1
 
Great writing 2 : great paragraphs
Tác giả: Keith S Folse, April Muchmore-Vokoun, Elena Vestri Solomon
Xuất bản: Boston: National Geographic Learning, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.1
 
Great writing 3 : From great paragraphs to great essays
Tác giả: Keith S Folse, David Clabeaux, Elena Vestri Solomon
Xuất bản: Boston MA: National Geographic Learning, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.1
 
Life : student's book with online workbook. A1
Tác giả: Helen Stephenson, Paul Dummett, John Hughes
Xuất bản: Singapore: National geographic learning, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Life : elementary teacher's book
Tác giả: Mike Sayer
Xuất bản: : National geographic learning, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Lifelines pre-intermediate : Teacher's Book
Tác giả: David A Hill
Xuất bản: : National Geographic Learning, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Life : student's book with online workbook. A1 - A2
Tác giả: Helen Stephenson, Paul Dummett, John Hughes
Xuất bản: Singapore: National geographic learning, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Life : Student's book with online workbook. A2 - B1
Tác giả: John Hughes, Paul Dummett, Helen Stephenson
Xuất bản: Singapore: National Geographic Learning, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục