Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 41 kết quả (0.3749987 giây)
Found, Featured, then Forgotten: U.S. Network TV News and the Vietnam Veterans Against the War
Tác giả: Mark D Harmon,
Thông tin xuất bản: Knoxville TN : Newfound Press , 2011
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0979729289
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Wondrous Bird's Nest II
Thông tin xuất bản: : Newfound Press , 2011
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780984644513
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Dr. J. G. M. Ramsey: Autobiography and Letters
Thông tin xuất bản: : Newfound Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 973.782
ISBN: 1572331739
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Correspondence of James K. Polk, Volume X, July-December 1845
Tác giả: Wayne Cutler Ed,
Thông tin xuất bản: : Newfound Press , 2004
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 1572333049
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Reading Becomes a Necessity of Life: Material and Cultural Life in Rural New England, 1780-1835
Tác giả: William J Gilmore,
Thông tin xuất bản: : Newfound Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 028.90974
ISBN: 0870497685
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Southern Manuscript Sermons before 1800: A Bibliography
Thông tin xuất bản: : Newfound Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 016.252
ISBN: 0979729262
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Southern Colonial Backcountry: Interdisciplinary Perspectives on Frontier Communities
Thông tin xuất bản: : Newfound Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 975.02
ISBN: 1572330198
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Building Bridges in Anthropology: Understanding, Acting, Teaching, and Theorizing
Thông tin xuất bản: : Newfound Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 306.01
ISBN: 0984644539
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Intellectual Life in Jefferson's Virginia, 1790-1830
Thông tin xuất bản: : Newfound Press , 1964
Ký hiệu phân loại: 917.55
ISBN: 087049144X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The First of Men: A Life of George Washington
Tác giả: John E Ferling,
Thông tin xuất bản: : Newfound Press , 1988
Ký hiệu phân loại: 973.410924
ISBN: 0870495623
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục