Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 400 kết quả (0.0299528 giây)
Developing Microsoft Media Foundation applications [electronic resource]
Tác giả: Anton Polinger
Sebastopol Calif: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.776
 
The social media marketing book
Tác giả: Dan Zarrella
Beijing Sebastopol CA: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.054678
 
HTML5 media
Tác giả: Shelley Powers
Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.74
 
We the media : grassroots journalism by the people, for the people
Tác giả: Dan Gillmor
Sebastopol CA: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 302.230973
 
Gamification by design : implementing game mechanics in web and mobile apps
Tác giả: Gabe Zichermann
Sebastopol Calif: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.7
 
IPhone
Tác giả: David Pogue
Sebastopol CA: OReilly Media, 2017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.1675
 
Asterisk cookbook [electronic resource]
Tác giả: Leif Madsen
Sebastopol Calif: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.695
 
Head first iPhone and iPad development [electronic resource] : a learner's guide to creating objective-C applications fo...
Tác giả: Dan Pilone
Sebastopol CA: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.26
 
Access 2010 [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: Matthew MacDonald
Sebastopol Calif: OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.7565
 
Droid X [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: Preston Gralla
Sebastopol Calif: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.165
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục