Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
The way of the warrior : the paradox of the martial arts
Tác giả: Howar Reid, Michael Croucher
Xuất bản: Burbank CA: Ohara Publications, 1986
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Ninja : the invisible assassins
Tác giả: Andrew Adams
Xuất bản: Los Angeles: Ohara Publications, 2008c1973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.3430952
 
Ninja. Vol. 2 : warrior ways of enlightenment
Tác giả: Stephen K Hayes, Bill Griffeth, Gregory Lee
Xuất bản: Santa Clarita Calif: Ohara Publications, 1981
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Ninja
Tác giả: Stephen K Hayes, Bill Griffeth, Gregory Lee
Xuất bản: Burbank Calif: Ohara Publications, c1980ltc1984 gt
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.815
 
Modern arnis : the Filipino art of stick fighting
Tác giả: Remy A Presas, Gregory Lee
Xuất bản: Burbank Calif: Ohara Publications, c1983
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Bruce Lee's Fighting method : basic training
Tác giả: Bruce Lee, M Uyehara
Xuất bản: Burbank Calif: Ohara Publications, c1977
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8153
 
Ninja. Vol. III : warrior path of Togakure
Tác giả: Stephen K Hayes, Gregory Lee
Xuất bản: Burbank Calif: Ohara Publications, c1983
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Elements of advanced karate
Tác giả: Lester Ingber, Mike Lee
Xuất bản: Burbank Calif: Ohara Publications, c1985
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8153
 
1

Truy cập nhanh danh mục