Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 323 kết quả
Knight : the warrior and world of chivalry
Tác giả: Robert W Jones
Xuất bản: Oxford Long Island City NY: Osprey, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394
 
Henry V : leadership, strategy, conflict
Tác giả: Marcus Cowper, Graham Turner
Xuất bản: Oxford Long Island City NY: Osprey, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  942.042092
 
The Spanish Civil War, 1936-1939
Tác giả: Frances Lannon
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  946.081
 
The Second World War
Tác giả: Paul H Collier, Alastair Finlan, Mark J Grove, Philip D Grove, R Hart, S Hart, R P W Havers, D M Horner, Geoffrey Jukes
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.54
 
The Falklands War, 1982
Tác giả: Duncan Anderson
Xuất bản: Oxford England: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  997
 
The Napoleonic Wars: the empires fight back, 1808-1812
Tác giả: Todd Fisher
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.27
 
The wars of Alexander the Great : 336-323 BC
Tác giả: Waldemar Heckel
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  938.07092
 
Rome at war : AD 293-696
Tác giả: Michael Whitby
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  937.08
 
The Greek and Persian Wars, 499-386 B.C
Tác giả: Philip De Souza
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  938
 
The Punic Wars, 264-146 BC
Tác giả: Nigel Bagnall
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  937.04
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục