Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 86 kết quả
Merkava MBT : MKs I, II & III : chariot of steel
Tác giả: Shemuʾel Kats, Peter Sarson
Xuất bản: London: Osprey Military, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Bradley M2/M3 : infantry fighting vehicles 1983-1994
Tác giả: Steven J Zaloga, Peter Sarson
Xuất bản: London: Osprey Military, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.74752
 
The M47 and M48 Patton tanks
Tác giả: Steven J Zaloga, Jim Laurier
Xuất bản: Oxford: Osprey Military, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.1883
 
German light panzers 1932-1942
Tác giả: Bryan Perrett
Xuất bản: London: Osprey Military, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Late imperial Chinese armies 1520-1840
Tác giả: Chris Peers, Christa Hook
Xuất bản: London: Osprey Military, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.00951
 
Jagdpanzer 38, 'Hetzer' 1944-45
Tác giả: Hilary L Doyle, Michael Badrocke
Xuất bản: Oxford: Osprey Military, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.7475
 
British Napoleonic ship-of-the-line
Tác giả: Angus Konstam, Tony Bryan
Xuất bản: Oxford: Osprey Military, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Siege weapons of the Far East. 1, AD 612-1300
Tác giả: Stephen R Turnbull, Wayne Reynolds
Xuất bản: Oxford: Osprey Military, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.44095
 
88 mm FlaK 18/36/37/41 & PaK 43, 1936-1945
Tác giả: John Norris
Xuất bản: Oxford: Osprey Military, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.410943
 
British infantry equipments. (2), 1908-2000
Tác giả: Mike ChappellMike Chappell
Xuất bản: Oxford: Osprey Military, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục