Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2915 kết quả
John Henry Newman : a biography
Tác giả: I T Ker
Xuất bản: New York Oxford University Press: Oxford, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
 
Press and politics in the Weimar Republic
Tác giả: Bernhard Fulda
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  073
 
Uninhibited, robust, and wide-open : a free press for a new century
Tác giả: Lee C Bollinger
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  342.730853
 
The rise of modern philosophy [electronic resource]
Tác giả: Anthony John Patrick Kenny
Xuất bản: Oxford Clarendon Press New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  190
 
Models of Cellular Regulation [electronic resources]
Tác giả: B Aguda, Avner Friedman, The Ohio State University Visiting Associate Professor
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
The Early Modern Dutch Press in an Age of Religious Persecution The Making of Humanitarianism
Tác giả: David de Boer
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Managing the research university
Tác giả: Dean O Smith
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378.107
 
The language of physics : a foundation for university study
Tác giả: John Cullerne, Anton Machacek
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.15
 
The language of physics [electronic resource] : a foundation for university study
Tác giả: John Cullerne, Anton Machacek
Xuất bản: Oxford UK: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.15
 
The problem of evil : the Gifford lectures delivered in the University of St. Andrews in 2003
Tác giả: Peter Van Inwagen
Xuất bản: Oxford New York: Clarendon Press Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  214
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục