Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 77 kết quả (0.6400027 giây)
Networking
Tác giả: Beasley Jeffrey S,
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0131358383
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 28381 Định dạng: PDF
Principles of electric circuits : conventional current version
Tác giả: Floyd Thomas L,
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN: 0132383519
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 28897 Định dạng: PDF
Linux for programmers and users
Tác giả: Glass Graham,
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0131857487
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 37078 Định dạng: CHM
Fundamentals of engineering economics
Tác giả: Park Chan S,
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN: 0130307912
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 37281 Định dạng: PDF
C++ for business programming
Tác giả: Molluzzo John C,
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0130467006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 38051 Định dạng: CHM
Linux troubleshooting for system administrators and power users
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0131855158
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 38079 Định dạng: CHM
Go! with Microsoft Office 2003 : brief
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 005.5
ISBN: 0131878646
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 40622 Định dạng: CHM
Digital image processing using MATLAB
Tác giả: Gonzalez Rafael C,
Ký hiệu phân loại: 621.367
ISBN: 0130085197
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47163 Định dạng: PDF
Modern operating systems
Ký hiệu phân loại: 005.43
ISBN: 0136006639
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 48328 Định dạng: PDF
Financial & managerial accounting
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 0132497921
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66225 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục