Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 69 kết quả (0.4218665 giây)
Box2D for Flash Games [electronic resource]
Tác giả: Feronato Emanuele,
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing Limited , 2012
Ký hiệu phân loại: 004.696
ISBN: 1849519625
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 113179 Định dạng: PDF
Drupal Rules How-To [electronic resource]
Tác giả: Varkonyi Robert,
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing Limited , 2012
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN: 1849519986
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 113180 Định dạng: PDF
Implementing SugarCRM : A Step-by-Step Guide to Using This Powerful Open Source Application in Your Business [electronic...
Tác giả: Whitehead Michael,
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing Limited , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 114753 Định dạng: PDF
Smarty PHP Template Programming and Applications [electronic resource] : Build Better PHP Web Sites Using the Smarty Tem...
Tác giả: Hayder Hasin,
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing Limited , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 190481140X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 136814 Định dạng: PDF
Building Websites with Joomla! [electronic resource]
Tác giả: Graf Hagen,
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing Limited , 2006
Ký hiệu phân loại: 006.786
ISBN: 1904811949
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 136815 Định dạng: PDF
Joomla! 3 Beginner's Guide [electronic resource]
Tác giả: Dissmeyer Joseph,
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing Limited , 2013
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 1782164340
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 137177 Định dạng: PDF
Google Web Toolkit GWT Java Ajax Programming : A Practical Guide to Google Web Toolkit for Creating AJAX Applications wi...
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing Limited , 2007
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN: 1847191002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 137200 Định dạng: PDF
Zimbr [electronic resource] : Implement, Administer, Manage.
Tác giả: Resnick Marty,
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing Limited , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 1847192084
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 137201 Định dạng: PDF
Blackberry Enterprise Server for Microsoft« Exchange
Tác giả: Renfroe Dan,
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing Limited , 2007
Ký hiệu phân loại: 004.36
ISBN: 1847192467
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 137202 Định dạng: PDF
Learning JQuery : Better Interaction Design and Web Development with Simple JavaScript Techniques [electronic resource]
Tác giả: Swedberg Karl,
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing Limited , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 1847192505
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 137203 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục